BẢNG GIÁ THAM KHẢO

  1. KHÁM CHUYÊN KHOA                            : 40.000 VNĐ
  2. LÀM PROETZ ( KÊ KÊ )                             : 40.000 VNĐ
  3. XÔNG MŨI, HỌNG, THANH QUẢN : 30.000 VNĐ
  4. RỬA MŨI                                                           : 30.000 VNĐ
  5. LÀM THUỐC TAI                                          : 30.000 VNĐ
  6. LẤY DỊ VẬT MŨI                                          :  100.000 VNĐ
  7. LẤY DỊ VẬT TAI                                            : 100.000 VNĐ
  8. GẮP XƯƠNG CÁ                                         : 100.000 VNĐ
  9. NỘI SOI TAI MŨI HỌNG                         : 100.000 VNĐ